BetuwePC heeft de privacy van alle gebruikers van zijn website vastgelegd in een privacyverklaring. Gegevens die u aanBetuwePC geeft, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk.

Verantwoordelijke

BetuwePC is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat BetuwePC beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke manier. BetuwePC is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt. BetuwePC verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen geven.

Privacy beleid

Op het moment dat jij de website van BetuwePC bezoekt, kan het zijn dat je persoonlijke informatie achterlaat. Als jouw pensioenregeling al bij BetuwePC is ondergebracht, dan zijn wij al in het bezit van gegevens over jou. Bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten ontvangt BetuwePC via deze website, adviseurs, werkgevers of rechtstreeks van jou, jouw persoonsgegevens. De bescherming van jouw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor BetuwePC zeer belangrijk. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe jouw gegevens door BetuwePC zorgvuldig worden behandeld, beveiligd en verwerkt.

Ons privacy beleid

Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. Als wij persoonsgegevens (laten) verwerken, zal dat gebeuren in overeenstemming met de AVG. Voor de inhoudelijke bepalingen verwijzen wij je graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. BetuwePC verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat de persoonsgegevens die worden verwerkt toereikend moeten zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. BetuwePC stelt deze persoonsgegevens slechts beschikbaar aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. BetuwePC stelt in principe niet aan derden persoonsgegevens ter beschikking.

Jouw privacy – waarom vragen wij je om je gegevens?

De gegevensverwerking valt binnen de statutaire doelstelling van BetuwePC en om de uitvoering van de wettelijke verplichting tot uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever. BetuwePC gebruikt jouw persoonsgegevens om in meerdere behoeften te voorzien: Overeenkomstig de vereisten voor het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder het beoordelingen acceptatieproces, het bijhouden van een pensioenadministratie, maar ook het doen van uitkeringen. Ook geven we je informatie en voorlichting die belangrijk voor je kunnen zijn Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van BetuwePC daarbij ook inbegrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken of bestrijden van strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen BetuwePC, de betrokkenen en medewerkers

Wanneer mag BetuwePC persoonsgegevens verwerken?

BetuwePC mag niet zo maar gegevens verwerken. Hiervoor moet altijd een ‘duidelijke basis’ zijn ofwel een rechtmatige grondslag. Dit betekent dat ten minste één van de onderstaande grondslagen aanwezig moet zijn. Als geen van de onderstaande grondslagen aanwezig is, dan mag BetuwePC geen persoonsgegevens verwerken. Deze grondslagen zijn: BetuwePC heeft van jou toestemming ontvangen voor één of meer specifieke doeleinden; De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en de werkgever, denk hierbij aan de pensioenovereenkomst; De verwerking van jou persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BetuwePC of van een derde; De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BetuwePC rust; De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om jouw vitale belangen te beschermen; De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan BetuwePC is opgedragen.

Waar komen je persoonsgegevens vandaan?

De persoonsgegevens die BetuwePC verwerkt, worden met name verstrekt door de werkgever. Daarnaast kunnen persoonsgegevens (incidenteel) ontvangen worden van: Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkene); De Basisregistratie Personen (BRP); De belastingdienst; Andere pensioenuitvoerders; Andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties, die door jou gemachtigd zijn tot het verstrekken van persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

Bescherming van je privacy is belangrijk, voor jou én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met je persoonsgegevens. BetuwePC en haar verwerkers zijn op grond van de AVG verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen. Alleen medewerkers die jouw persoonsgegevens vanuit hun functie mogen bewerken of kunnen inzien, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Alle medewerkers binnen het bestuursbureau van BetuwePC hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Daarnaast is geheimhouding een onderdeel van de Gedragscode van BetuwePC, waardoor onder andere ook leden van het bestuur van BetuwePC geheimhouding verplicht zijn. De medewerkers mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting is, jij daarom verzoekt of als dit noodzakelijk is uit hoofde van hun taak. Daarnaast hebben we onze systemen en programma’s goed beveiligd. Controles hierop worden op regelmatige basis uitgevoerd, beoordeeld en geëvalueerd in het kader van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking. BetuwePC heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, zoals pseudonimisering van persoonsgegevens en het hebben van vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen. De beveiligingsmaatregelen zijn onder meer gericht tegen: ongeautoriseerd toegang, (opzettelijke) vernietiging, vervalsing of ongewenste verspreiding, dan wel tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn de nodige maatregelen genomen die ervoor zorgen dat bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig wordt herstelt. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee je onze websites veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met al deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens.

Hoelang bewaart BetuwePC je persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens door BetuwePC niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is, met in achtneming van wettelijke bewaartermijnen. Hoelang BetuwePC persoonsgegevens mag bewaren, hangt dus af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verder verwerkt. Dit kan per situatie verschillen: er is niet een vaste bewaartermijn. In de regel hanteert BetuwePC een bewaartermijn van zeven jaar vanaf beëindiging van het pensioencontract. Als de gegevens voor het doel niet meer noodzakelijk zijn om te bewaren, dan worden de gegevens volledig verwijderd. BetuwePC mag persoonsgegevens wel langer bewaren dan bepaald voor zover ze voor historische, statistische, wetenschappelijke doeleinden of marketingdoeleinden anoniem worden bewaard. BetuwePC treft de nodige voorzieningen om ervoor te zorgen dat de desbetreffende gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt conform de vereisten vanuit de wet.

Gebruik van website

Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. BetuwePC is uitsluitend geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over het succes van onze website of om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze marketingactiviteiten. Daarom meten wij alleen bezoekersaantallen, klikgedrag en de best bezochte pagina’s. BetuwePC maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en dat je browser op de harde schrijf van uw computer opslaat.

Wanneer schakelt BetuwePC een verwerker in?

BetuwePC heeft de pensioenadministratie uitbesteedt aan het bestuursbureau. Het bestuursbureau verwerkt uitsluitend op instructies van BetuwePC persoonsgegevens van (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. Het bestuursbureau is een zogenoemde ‘verwerker’ in de zin van de AVG. Voorwaarde van het uitbesteden aan een verwerker is dat de belangen van de betrokkenen hiermee niet worden geschaad. Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een verwerker, dan zal met deze verwerker een overeenkomst worden gesloten, waarin schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm onder meer wordt vastgelegd welke technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging worden genomen, het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen. BetuwePC gaat alleen met die verwerkers een overeenkomst aan die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden, zodat BetuwePC kan voldoen aan de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Mag BetuwePC gegevens verstrekken aan derden?

Het verstrekken door middel van een doorzending van persoonsgegevens aan derden is een vorm van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Voor verwerking van persoonsgegevens moet een rechtmatigheidsgrond, zoals eerder genoemd in deze Privacy verklaring, aanwezig zijn. BetuwePC wisselt, ten behoeve van de doeleinden van verwerking, persoonsgegevens uit binnen de bevoegde entiteiten van haar uitbestedingspartijen en aangesloten werkgevers. Zoals hierboven aangegeven behoudt BetuwePC zich daarnaast het recht voor om ten behoeve van de uitvoering van verwerking gebruik te maken van ingeschakelde verwerkers en in uitzonderlijke gevallen verstrekking aan derden. BetuwePC verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als:

– je hiermee schriftelijk hebt ingestemd; of

– als er een wettelijke grondslag is; of

– een verwerker is in de zin van de AVG en gemachtigd is op basis van een verwerkersovereenkomst om persoonsgegevens te verwerken.

In geval van verstrekking aan derden van jouw persoonsgegevens stelt BetuwePC jou op de hoogte. Dit kan met zich mee brengen dat persoonsgegevens aan landen worden doorgegeven die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER worden door BetuwePC alleen uitgevoerd als dit volledig in overeenstemming is met de AVG en er toestemming is van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer mag BetuwePC om dringende redenen je persoonsgegevens aan derden verstrekken? Je persoonsgegevens kunnen in bijzondere omstandigheden aan derden worden verstrekt als hiervoor een dringende reden bestaat. Deze reden dient zwaarder te wegen dan de rechten en vrijheden van je zelf, een en ander in het kader van:

– het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen (waaronder de samenwerking met (toezichthoudende) autoriteiten) van overtreding van wetgeving, regelgeving of bedrijfsregels van BetuwePC

– het beschermen en verdedigen van de rechten, veiligheid en vrijheden van BetuwePC, medewerkers of andere personen (waaronder de betrokkene of een derde)

Welke rechten heb jij als betrokkene?

Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt door BetuwePC. Ook heb je het recht om te weten waar de persoonsgegevens vandaan komen en aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens in een leesbare vorm over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. En heb je het recht op beperking van verwerking in geval jouw persoonsgegevens niet juist zijn of de verwerking onrechtmatig is. In dit kader heb je ook het recht op wissing van persoonsgegevens in geval de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van verwerking en de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

Inzage in je gegevens

Wij helpen je graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Je gegevens houden wij daarom graag actueel. Wil je weten of alle gegevens die wij van jou hebben juist zijn? Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres met een kopie van je identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een (geldig) paspoort. Je krijgt dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een overzicht van je gegevens. Het overzicht omvat in een eenvoudig toegankelijk en begrijpelijke vorm:

– een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking;

– de categorieën van persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;

– de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de persoonsgegevens;

– indien mogelijk de bewaartermijn van de persoonsgegevens;

– vermelding van aanvullende rechten. Hieronder wordt verstaan het recht op wissing, rectificatie, beperking van verwerking, alsmede het recht op bezwaar;

– vermelding van het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

– alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens die niet door jou zijn verstrekt.

Staan er onjuiste gegevens op het overzicht? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens indien nodig aan, schermen ze af of verwijderen de gegevens als deze voor een onjuist doel worden verwerkt. Binnen vier weken na ontvangst van je verzoek beoordeelt BetuwePC of de verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of het verzet gerechtvaardigd is. BetuwePC kan weigeren aan je verzoek te voldoen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van jou, of indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen. Indien er een verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming of verzet gerechtvaardigd is, dan draagt BetuwePC er zorg voor dat, indien relevant, de beslissing ook ter kennis komt van eventuele derden aan wie BetuwePC, voor zover bekend, onjuiste of onvolledig gegevens heeft verstrekt. Je kunt je schriftelijk verzoek richten aan:

BetuwePC  T.a.v. Compliance Officer

Ridder Alartlaan 44, 4116 EK Buren

Je bent verplicht om je te identificeren via gegevens die kunnen bijdragen aan het vaststellen van je identiteit.

Geschillen en klachtenregeling BetuwePC

Wij verwijzen je naar het reglement van de geschillen en klachten commissie van BetuwePC op de website van BetuwePC als er een geschil ontstaat tussen jou en BetuwePC over de verwerking van persoonsgegevens of als je een klacht hebt. www.betuwepc.nl. Indien je van mening bent dat BetuwePC in strijd handelt met de AVG, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Juliana van Stolberglaan 4-10, 2595 CL Den Haag. Of telefonisch 0900-2001 201 (vijf cent per minuut, plus de kosten voor het gebruik van de mobiele of vaste telefoon). Dit spreekuur is bereikbaar op werkdagen, met uitzondering van woensdag, van 10.00 tot 12.00 uur.

Wijzigingen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en diensten en/of wet- en regelgeving. Op onze dienstverlening is steeds de meest recente tekst van de privacyverklaring van toepassing.

Inwerkingtreding

Dit reglement is in werking getreden op 22 september 2017.